Zpráva o činnosti za rok 2016

 

Vážení hasiči, vážení hosté.

   Vítám  Vás opět po roce  na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Dlouhý Most. Před rokem 8.1.2016, zde, na stejném místě jsme zhodnotili naši činnost za rok 2015 a stanovili cíle a úkoly na rok 2016. Dovolte mi, abych se poohlédl po zmíněném uplynulém roce.

    Již koncem roku 2015 byly provedeny kroky k přeregistraci všech hasičských sborů a to na základě nového Občanského zákoníku. Tato změna se netýkala pouze nás, ale všech občanských sdružení.  Na základě námi předložených dokladů došlo k nové registraci našeho sboru u spolkového soudu v Praze. To znamená, že v současné době nejsme již občanské sdružení, tak jak to bylo doposud, ale zapsaný spolek. Oficiálním názvem je tedy Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Dlouhý Most, se sídlem Dlouhý Most 282, PSČ 46312. Dlouhý Most 282 je budova hasičárny a k tomuto jsme dostali souhlas od obce.

     Další navazující  změnou je výměna členských průkazů, bude probíhat až do konce roku 2018.  V první vlně, kterou již pociťujeme je výměna u dětí a to z důvodu toho, že průkazky předkládají na svých soutěžích, pokračovat budou dospělí. Průkazky budou dvojí a to jeden typ zalaminovaných a druhý podobný občanskému průkazu. Také má každý nové identifikační číslo, nová čísla mají i jednotlivé sbory a výjezdové jednotky.  Více nejdete na našich stránkách, kde jsem již změny provedl.

       Sbor má založený  Era účet u Poštovní spořitelny. Na základě nového složení výboru, jsme provedli úpravu, kde dispoziční práva má hospodářka Ilona Rosenbaumová a starosta Karel Lank.  Pro usnadnění finančních transakcí bylo zřízeno i elektronické bankovnictví.

       Všechny subjekty, které se podílejí na společenském dění v obci se potýkají s nedostatkem místa pro svoji činnost a na uskladnění svého vybavení. Obec zažádala o dotaci  na libereckém kraji   a dne 13.1.2016 se na budoucí opravené prostory v prodejně potravin přijel podívat hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  Zavítal i do hasičárny, kde shlédl i naši zasedací místnost. Skladové prostory prošly rekonstrukcí a naši mladí hasiči zde mohou využívat část k umístění svého vybavení.

     16.1.2016 jsme byli pozváni na Výroční valnou hromadu SDH Šimonovice v místní restauraci U Hastrmánka.  V nám známém prostředí jsme mohli nasát atmosféru o životě a činnosti našeho sousedního sboru, která nám byla přínosem. Letos jsme opět pozváni a to 14. ledna do restaurace U potůčku.

        Ještě v lednu  proběhla akce „Den otevřených dveří“ ve všech obecních objektech. K tomuto bylo přistoupeno poté, co plánovaná rekonstrukce skladu v prodejně potravin vyvolala vlnu rozhořčení.   Proto se někteří občané obce mohli podívat i do hasičárny a do naší zasedací místnosti. 

     6. Dlouhomosteckého masopustu a následné veselice jsme si užili 6. února. Společně s Farností Dlouhý Most jsme se drželi již zažitých pravidel,  kde v Císařské aleji se sešly krásně vystrojené masky, které prošly obcí až na náves. Ve stáncích byly připraveny vepřové hody, chleba se sádlem, plněné povidlové knedlíky a kremrole.  Nejhezčí dětské masky byly ohodnoceny malými drobnostmi.  Jako každoročně se jedná o vyhlášenou a hojně navštěvovanou akci.  Veselí pokračovalo večer v plně vyprodaném sále restaurace u Loterie, kde se dospělé masky mohly bavit při hudbě skupiny Kontakt.   

       V měsící březnu jsme za pomoci p. starostky ing. Běly Ivanové zažádali u Libereckého kraje z dotačního fondu  1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska Libereckého kraje o dotaci na  soutěž „Dlouhomostecký čtyřboj“ a „Dlouhomostecká osmička“.  Žádost byla následně kladně vyřízena a po zakoupení elektronické časomíry a vybavení pro naše děti jsme obdrželi částku 17.500,- Kč.

     20.2.2016 jsme pořádali na sále obecního úřadu a tělocvičně základní školy  2. ročník  soutěže Dlouhomostecký čtyřboj. Soutěžilo celkem 28 družstev v různých věkových kategoriích, v disciplínách  motání hadic, štafeta dvojic, vázání uzlů a překážkový běh.  Velice úspěšná akce, která je přípravou na nadcházející soutěžní sezonu, a o které se psalo i v Libereckém deníku.

     Vzpomínka na střet prusko-rakouských vojsk se konala v jediném možném termínu 16. dubna. Deštivé počasí se podepsalo na malé účasti přihlížejících. Zajišťovali jsme občerstvení a dohled nad dopravou.

     V záludné a v okolí vyhlášené soutěži s tajnými disciplínami Sedlejovický srandamač jsme 23.dubna s motorovou stříkačkou PS12 obsadili 16. místo.

      Na konci dubna jsme jako každoročně stavěli ověnčenou májku na návsi a následně prováděli dozor při pálení čarodějnic a zajišťovali občerstvení na  hřišti.

   Na soutěži Záskalský  srandamač konaný 14.května  jsme byli podruhé. Po dohodě s pořadateli jsme soutěžili jak s PS12, tak i s PS8. Na neobvyklé klikaté trati pod budovou sboru při pěkném počasí jsme vybojovali v požárním útoku 6. místo s  PS12 a 9.místo s PS8.

      Dne  8.6.2016 nás navštívila hodnotící komise v soutěži Obec roku.  K nadcházející soutěži  Dlouhomostecká osmička jsme předvedli na požární nádrži společně s našimi dětmi požární útok a zajistili občerstvení pro komisi.

       Jako v předešlých letech se  11. června konaly na fotbalovém hřišti Dlouhomostecké slavnosti.  Jejich součástí byla i námi pořádaná soutěž v požárním útoku s motorovými stříkačkami PS8 a to již 5. ročník „Dlouhomostecká osmička“ s vloženou tajnou disciplínou. Sešlo se 6 soutěžních družstev, dvě byla dlouhomostecká a to družstvo starších dětí a mužů, dále Záskalí, Bezáskovice, Modlibohov a Šimonovice, které nám zajišťovali dopravu vody. Soutěž byla jednokolová. Celkově starší děti obsadily páté a muži třetí místo. Po ukončení soutěže následovaly samotné slavnosti. V průběhu celého dne jsme se starali o občerstvení pro všechny přítomné.   

       O letních prázdninách nebyly plánované žádné akce, takže probíhala pouze údržba techniky a hasičské zbrojnice.  

      3. září jsme pořádali soutěž v požárním útoku s motorovými stříkačkami PS12 „Dlouhomostecká dvanáctka“ a to v pořadí 3. ročník.  Bojovalo 6 družstev, dvě družstva z Lažan, dvě z Jeřmanic a dvě družstva byla dlouhomostecká.  Původně byla soutěž ohlášena jako jednokolová s vloženou tajnou disciplínou.. Po provedení požárním útoku bylo družstvo našich mužů na l. místě, ale vzhledem k malému počtu startujících, jsme byli přemluveni k provedení ještě jednoho požárního útoku. Ten se nevydařil tak, jak jsme si představovali a spadli jsme  na bramborové čtvrté místo. Poděkování je opět pro hasiče ze Šimonovic, kteří nám dopravovali vodu do kádě. Při soutěži byly prvně použity elektronické terče, které jsme zakoupili s  přispěním finanční dotace od Libereckého kraje.

       Od poloviny srpna, byla restaurace U Loterie uzavřena. Po příchodu nového nájemce jsme uspořádali na sále 21.října  rychlou akci, pod názvem MUSIC PARTY.  I přes všemožnou reklamu této akci, přišlo kolem 20 lidí .     

        Na konci listopadu jsme strojili vánoční stromek na návsi.  Na první adventní neděli 27. listopadu proběhlo jeho rozsvěcení.  Jako každý rok jsme zajišťovali řízení dopravy pro bezpečném projití průvodu obcí. Připravili jsme ve stánku vedle krásného a nově nasvíceného vánočního stromku pro děti a dospělé, teplé občerstvení.

     Týden na to 3. prosince se konala na sále Mikulášská zábava, při hudbě skupiny Rytma. I přes velké snahy dlouhodobě předem tuto akci medializovat, byla účast malá a akce byla již druhou, v tomto roce prodělečnou. 

     Rok 2016 byl pro náš sbor úspěšný z pohledu dotací. Získali jsme od Libereckého kraje, jak jsem již zmiňoval, finanční prostředky na nákup elektronické časomíry a vybavení pro naše soutěžící děti. Další, pro nás podstatnou událostí je i pořízení dopravního automobilu Mercedes, pro potřeby JSDHO. Obec na základě vyhlášeného dotačního titulu nezaváhala a ihned napoprvé se jí podařilo získat finanční prostředky na nákup historicky prvního nového automobilu, neboť  jednotka v minulosti využívala pro svoji výjezdovou činnost vždy vozidla starší, z druhé ruky.

     Na závěr musím všem dlouhomosteckým hasičům poděkovat za odvedenou práci v roce 2016.  Práci, kterou my vidíme, víme, že jsme ji odvedli, ale bohužel někteří naši sousedé a občané obce toto nevidí, nebo  vidět nechtějí. Zároveň Vás prosím o to,  abychom společnými silami udrželi nastolený trend  naší činnosti od roku 2010. Tím myslím neustále rozšiřovat členskou základnu, zachovat  a udržet tradice v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Nenechme se ovlivnit heslem, že každý dobrý skutek musí být po zásluze vždy potrestán. Věci řešte s nadhledem, vážností a ctí.

      Nemohu opomenout i na další subjekty a jednotlivce, působící na Dlouhém Mostě. Velké díky patří zastupitelstvu obce,  z.s. MOST 2012, Římskokatolické farnosti, základní škole, neboť i s jejich pomocí jsme mohli naše plány uskutečnit. Víme i o mnoha jednotlivcích, kteří nám, byť i s malým přispěním pomohli. I jim se patří poděkovat.  

     V roce 2016 Vám přeji vše nej  a budu se těšit, že se zde v tomto hojném, případně větším počtu za rok sejdeme, na další výroční valné hromadě.