Níže napsaný text je pouze stručným a krátkým přehledem historie SDH Dlouhý Most. Nadále se budeme snažit historii mapovat, zpřesňovat, doplňovat o fotografie a další. Možná zde najdete informace o kterých jste ještě nevěděli nebo nám sami se sestavováním historie pomůžete. Za jakoukoli pomoc a podporu při hledání ztraceného času děkujeme.

   Vznik Sboru dobrovolných hasičů v obci Dlouhý Most se datuje do roku 1868 pod názvem Freiwillige Feuerwehr (dobrovolní hasiči). Sbor byl tvořen převážně německy mluvícími občany a vlastnil dvě ruční stříkačky. Činnost sboru do roku 1945 není nijak zmapována, ale dle dostupné fotografie z roku 1927 měl sbor cca 50 členů.

V červenci 1946 vznikl Hasičský sbor (později Československý svaz požární ochrany - ČSPO), jehož jednatelem se stal V. Drbohlav a velitelem Bedřich Brázda. Spolek měl ve 40. letech 20 členů. Po roce 1945 sbor vlastnil automobil Mercedes s motorovou stříkačkou DKW. Po sjednocení Dlouhého Mostu s Javorníkem existovaly dvě jednotky, samostatná na Javorníku (tj. Dlouhý Most II). Po agitaci v roce 1952 bylo získáno 8 nových členů z řad mládeže. Velitelem se stal Karel Výrava (1952). Velkou úlohu hrála obě družstva hlavně při požárních hlídkách během žní, velitelem požárního sboru v Dlouhém Mostě byl Václav Hnízdil a na Javorníku J. Kvapil. Od roku 1963 se objevovala potřeba výstavby nové požární zbrojnice v akci „Z“ . Plány a finance byly připraveny v roce 1963, ale pro nedostatek pracovních sil ke stavbě nedošlo. Stavělo se až v letech 1967-1970. Koncem 60. let by předsedou Jaroslav Barták. Schůze byly svolávány pravidelně, navštěvovány stále stejnými členy, v malém měřítku mládeží. Prováděla se praktická cvičení u vodního zdroje. Hasiči se zapojovali i do kulturních akcí, především plesem požárníků. V roce 1973 velitel sboru Novotný požádal o zproštění funkce. V akci „Z“ v roce 1974 se chystala přeměna vodní nádrže na veřejné koupaliště, záměr se však nikdy neuskutečnil. V roce 1980 byl opět předsedou J. Barták, v roce 1983 V. Bradáč.

V 80. letech měl sbor po sobě dvě vozidla Robur s motorovou stříkačkou PS 12 v přívěsném vozíku. Po roce 1989 byl požární sbor přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a jednotka spadla do kompetence Obecního úřadu Dlouhý Most. Zde opět činnost není zmapována, do roku 2010 byl starostou Roland Mizera a sbor měl na konci roku 2009 7 členů. Hasiči se zůčastnili několika soutěží, nácviku při dálkovém přečerpávání vody na Ještěd, pořádali zábavy a zajišťovali pálení čarodějnic. V 90. letech vlastnil sbor vozidlo Praga V3S. Na přelomu tisíciletí byla hasičská zbrojnice přestavěna na multifunkční budovu, kde do 1. patra byla nastěhována z nevyhovujících prostor na obecním úřadu knihovna, v přízemí místo garáží pro požární techniku byla zřízena ordinace praktického lékaře a vlastní garáž byla přistavěna z boku zbrojnice. Ve volebním roce 2010 se sbor rozrostl na 26 členů, starostou se stal Karel Lank, místostarostou Milan Laššů, velitelem Václav Pařík, hospodářem Ilona Rosenbaumová a revizorem účtu Jiří Miškovský. Členové sboru se ihned zapojili do společenského života a uspořádali v únoru a březnu dva plesy, účastnili se pálení čarodějnic, stavění a kácení májky, jako technická četa zajišťovali Krajský přebor v požárním sportu v Jablonci nad Nisou. Nákladní vozidlo Praga V3S bylo prodáno do soukromého sektoru a bylo nahrazeno dopravním automobilem AVIA DA 12. Dále sbor vlastní hasičský přívěsný vozík PPS 12, motorovou stříkačku PS 12 a nefunkční motorovou stříkačku DKW.

 

Zdroj: Kronika obce, fotografie, vlastní SDH                                                                             

Zapsal : Karel Lank