01.06.2010 09:18


Zápis

z Výroční valné hromady SDH Dlouhý Most konané dne 15.1.2010 v zasedací místnosti OÚ Dlouhý Most

Přítomní: R. Mizera, E. Kühnel, Stejskal, B. Ivanová, M. Laššů, K. Lank, I. Rosenbaumová, R. Maštálko, J. Pajdar, M. Hanyk, H. Lanková, V. Pařík, R. Hatzel, M. Hatzelová, L. Novotný, J. Miškovský, T. Vojtěch, V. Hnízdil, J. Rosenbaum, J. Rosenbaum, J. Pech

 

Program jednání:

1./ Zahájení VVH a přivítání hostů

2./ Předání členských průkazů novým členům

3./ Navýšení členských příspěvků

4./ Nárh na odkoupení jedné akcie Hasičské zájemné pojišťovny od SDH Textilana

5./ Volba návrhové a volební komise 3+3

6./ Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2009 – p. Mizera

7./ Zpráva o stavu pokladny – p. Laššů

8./ Volba výboru SDH

9./ Volba delegáta SDH va VVH okrsku

10./ Volba delegáta Okresní shromáždění delegátů SDH

11./ Návrh činnosti na rok 2010

12./Diskuse

13./ Usnesení

14./ Závěr

 

1./ Zasedání zahájil a řídil pan Stejskal, přivítal přítomné členy a hosty. Byl přečten program VVH, který byl jednohlasně schválen všemi členy.

2./ Novým členům byly předány členské průkazy.

3./ Byly navrženy členské příspěvky ve výši 150 Kč. Druhým návrhem od p. V. Hnízdila byl návrh na měsíční příspěvky ve výši 100 Kč za každého člena. Jednohlasně byl přijat první návrh, druhý návrh přijat nebyl, ale podpořilo ho 6 členů.Odvod členských příspěvků je do 31.01.2010.

4./P.Stejskal nabídl SDH Dlouhý Most odkoupení jedné akcie Hasičské zájemné pojišťovnyod SDH Textilana. Vysvětlil výhody odkupu . Odkoupení bylo schváleno jednohlasně všemi členy.

5./Do návrhové a volební komise byli navrženi jako předsedkyně Ilona Rosenbaumová a byla přijata jednohlasně všemi členy. Dále byl navržen a schválen všemi členy p. V.Hnízdil.Navržena a schválena všemi členy byla i p. M. Hatzelová.

6./P. Mizera byl vyzván, aby přednesl zprávu o činnosti SDH za rok 2009. Členové SDH byli přítomni u většiny společenských akcí konajících se během roku 2009 na Dlouhém Mostě t.j.pálení vatry, dětský den, rozsvěcení stromečku... Hasičské vozidlo PRAGA V3S-skříň je plně funkční,a je po kontrole STK.Během roku se zkoušelo pouze jednou hadicí, protože byl problém s jejím následným vysoušením.

7./P. Laššů přítomné seznamil se stavem pokladny, kde je hotovost ve výši 300 Kč.Kromě členských příspěvků jiné pohyby za rok 2009 příjmové ani výdajové nebyly.

8,/Do nového výboru SDH byli navrženi tito členové :

starosta : Karel Lank byl přijat jednohlasně všemi přítomnými členy

velitel : Václav Pařík byl přijat jednohlasně všemi přítomnými členy

místostarosta : Milan Laššů byl přijat jednohlasně všemi přítomnými členy

hospodář : Ilona Rosenbaumová byla přijata jednohlasně všemi přítomnými členy

revizor Jiří Miškovský byl přijat jednohlasně všemi přítomnými členy,podmínkou je být přijat za člena SDH Dl. Most

9./Za delegáty SDH na VVH okrsku konající se v únoru v Liberci- Vesci byli navrženi a jednohlasně všemi přítomnými členy schváleni pánové Jiří Pech a Milan Laššů.

10./Za delegáta SDH na Shromáždění delegátů SDH konající se ve Všelibicích byl navržen a všemi členy schválen pan Karel Lank.

11./Pan Karel Lank přednesl plán činnosti na rok 2010.Viz Plán činnosti 2010.

12./Do diskuze se přihlásila starostka obce Dl. Most paní Běla Ivanová a poděkovala za dosavadní spolupráci a byla by ráda, kdyby i do budoucna se SDH zapojovalo a pomáhalo při všech společenských akcích a bylo oporou obce.