01.06.2010 09:00

 

Návrh usnesení z výroční valné hromady SDH

 Usnesení výroční valné hromady SDH Dlouhý Most

konané dne 15. ledna 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dlouhý Most

 

Výroční valná hromada SDH Dlouhý Most po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2009, zprávy o stavu pokladny, plánu práce na rok 2010, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení: 

 

1./ Schvaluje

 1./ Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009

2./ Plán činnosti na rok 2010

3./ Členský příspěvek na rok 2010 ve výši 150,- Kč . /Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1.2010./

 

2./ Volí

1./ Starostu SDH: p. Karla LANKA

2./ Místostarostu: p. Milana LAŠŠů

3./ Velitele jednotky : p. Václava PAŘÍKA

4./ Hospodáře: p. Ilonu ROSENBAUMOVOU

5./ Revizora účtu: p. Mgr. Jiřího Miškovského

6./ Delegáta SDH na VVH okrsku: p. Milana LAŠŠů a p. Jiřího PECHA

7./ Delegáta SDH na Shromáždění delegátů SDH: p. Karla LANKA

 

3./ Ukládá

a/ výboru SDH

 1./ Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly plněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.

2./ Uzavřít smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH

3./ Zabezpečit účast delegátů SDH na okrskových aktivech a shromážděních.

 b/ všem členům SDH

 1./ Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činmnosti na rok 2010

2./ Podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.